Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
cz en
Facebook Menu

Podmínky čištění a reklamační řád

Vážení zákazníci, zdvořile Vás žádáme o pozorné pročtení podmínek čištění. Každý rok čelí čistírna oděvů Daja stále větším výzvám ve svém oboru. Práce se stává složitější díky stále novým tkaninám a kombinacím. To představuje řadu problémů v péči o oděvy i textil. Aby si čistírna oděvů Daja udržela tempo, aktivně řeší neustále nové výzvy k zachování dokonalosti oděvu. Vše je důležité, ať malý rodinný textilní poklad, nebo luxusní a drahé róby. Čistírna oděvů Daja se snaží zachránit každý kousek svým zákazníkům.

Reklamační řád pro čistírnu oděvů Daja

 • tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom, jak postupovat v případě reklamace služby čištění oděvů
 • naše služby jsou prováděny ve smluvních cenách dle platného ceníku a placeny předem
 • čistírna oděvů Daja si vyhrazuje právo odmítnutí přijmutí a čištění zakázky chemickou nebo mokrou cestou, pokud posoudí při přejímce zakázky, že tento způsob čištění není vhodný pro stanovený druh oděvu
 • ve vybraných případech upozorňujeme zákazníka na nevhodnou povahu věci předané k provedení chemického nebo mokrého čištění /nebo nevhodnost pokynů od výrobce, případně absenci příkazu k provedení chemického nebo mokrého čištění/. Upozorňujeme na možné následky, kdy se po provedené službě mohou objevit na převzaté věci charakterové vlastnosti, vzniklé rozdílnou kvalitou materiálového složení, označení, nebo opotřebení. Z těchto důvodů čistírna oděvů nemůže vzhledem k materiálovému složení, technickým a provozním možnostem zaručit bezchybné poskytnutí služeb daného oděvu. V takém případě je zapotřebí souhlas zákazníka s čištěním oděvu.
 • upozorňujeme na to, že skvrny oděvech nelze samostatně detašovat – některé starší skvrny nelze odstranit vůbec
 • za nevyzvednutí zakázky do 7 dnů od sjednané dodací lhůty účtujeme za každý započatý týden 10,- Kč
 • pokud jste se již pokoušeli sami vyčistit váš oděv, upozorněte nás na tuto skutečnost, včetně popisu postupu, pomůže nám to pak šetrněji odstranit skvrny z vašeho oděvu
 • čistíme na ekologických strojích UNION špičkové kvality s ekologickým Solvonem K4. Toto čistící medium je vhodné pro alergiky a je šetrné k životnímu prostředí ve srovnání s jinými čistícími medii
 • používáme vysoce účinné, zdravotně nezávadné čisticí prostředky
 • oděvy jsou ručně žehleny, napařovány a baleny

Článek 1 - Všeobecná ustanovení

 1. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, zejména ustanoveními smlouvy o dílo.
 2. Chemické nebo mokré čištění jsou považovány za údržbu věcí, kterou provádí zhotovitel na základě objednávky objednatele (účtenka z pokladny, souhlas s čištěním)
 3. Vady zjevné jsou takové vady, které lze běžnou (obvyklou) pozorností objevit (např. díry, rozpárané švy, nadměrné odřené části apod.). Není-li na přejímacím dokladu (potvrzení objednávky) nic uvedeno, má se zato, že na přejímané věci se zjevná závada nevyskytuje.
 4. Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (např. nižší stálobarevnost nebo vyšší srážlivost, nežli je stanoveno v technických normách nebo než je obvyklé, nevyhovující odolnost knoflíků nebo zdobících prvků v čistícím nebo pracím médiu, které je předepsáno výrobcem formou symbolů ošetřování, všitého do výrobku, potřísnění oděvů kyselinou apod.)
 5. Prosíme objednatele, aby si pozorně přečetl všechny informace a upozornění týkající se prováděné služby, vyvěšené v provozovně zhotovitele před předáním zakázky k požadované službě. Zhotovitel doporučuje, aby objednatel před prováděním údržby odstranil netextilní (ozdobné) součásti zakázky z důvodu možného poškození.

Článek 2 - Odpovědnost za vady údržby

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená údržba při převzetí věci objednatelem od zhotovitele, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době (špatné vyžehlení, neodstranění skvrny apod.).
 2. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má projít údržbou, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže objednatele na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil předem (souhlas s čištěním). Za vadnou věc se považují věci, které mají zjevné vady.
 3. Trvá-li objednatel na svých požadavcích přes upozornění zhotovitele na vady věci nebo nevhodnost pokynů pro údržbu a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel údržbu provede, a to na základě písemně sjednaných podmínek (souhlas s čištěním). V tomto případě zhotovitel neodpovídá za vady ani škody, které v důsledku vadné věci nebo nevhodných pokynů na věci vzniknou.

Článek 3 - Převzetí věci k údržbě

 1. I v případě, že je údržba provedena na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky (účtenka z pokladny). Potvrzení (účtenka z pokladny) musí obsahovat označení věci, druh a rozsah provedené údržby, cenu a dobu jejího provedení.
 2. Podmínky údržby, sjednané podle čl. 2 odst. 3 jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy pouze na objednávku nebo věc, uvedenou v těchto podmínkách (souhlas s čištěním).

Článek 4 - Reklamace vad

 1. Objednatel uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady formou písemné reklamace vyplněné v místě provozovny. Právo uplatňovat reklamaci má pouze objednatel.
 2. Reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
 3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popř. o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Záruční doba je 3 měsíce. Vady zjevné je nutno reklamovat při převzetí oděvů v provozovně. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v zákonné lhůtě. Reklamace na jakost provedené služby (zjevné vady) musí být uplatněny objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od převzetí věci. V případě uplatnění reklamace do dvou let je povinnost na straně zákazníka doložit důkazy, že vada vznikla z činnosti čistírny.
 5. Žádáme, aby reklamovaná zakázka měla původní označení a neměla by být ani nijak upravována k datu reklamace (např. vyčištěním objednatele nebo jiným subjektem).

Článek 5 - Nároky z odpovědnosti za vady

 1. Jde-li o vadu odstranitelnou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, a to nejdéle v dohodnuté lhůtě.
 2. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny údržby a případně na náhradu škody dle čl. 7.
 3. Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, která z vady vznikla (viz. čl. 7).

Článek 6 - Převzetí udržované věci

 1. Objednatel je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po převzetí udržované věci tuto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat zhotovitele o případných zjištěných vadách.
 2. Objednatel je povinen vyzvednout si udržovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy úprava měla být provedena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za každý týden uskladnění.
 3. Nevyzvedne-li si objednanou věc ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc zlikvidovat.
 4. Pokud objednatel ztratí písemné potvrzení o převzetí objednávky, není zhotovitel povinen vyhledat údaj o potvrzení ve své evidenci. V případě, že toto provede, uhradí objednatel náhradu nákladů za tuto činnost. Pro vydání zakázky je vyžadován důkaz totožnosti.

Článek 7 - Odpovědnost za škodu

 1. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci, kterou převzal od objednatele k provedení údržby. Zhotovitel odpovídá též za škodu, která vznikla z titulu vady udržované věci.
 2. Škodu hradí zhotovitel nebo jeho zmocněný zástupce v penězích na základě posouzením soudním znalce pojišťovny. Na základě žádosti objednatele, a je-li to možné nebo účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.
 3. Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), tj. s přihlédnutím k amortizaci (jejímu opotřebení, stáří a vadám). Výše náhrady škody určuje soudní znalec pojišťovny.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo nahradit poškozenou věc stejnou věcí, případně jiným zbožím se stejnými parametry (střih, látka, firma).

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád platí pro provozovny a smluvní sběrny firmy Čistírny oděvů Daja.
 2. Informace k mimosoudnímu řešení sporů dle ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V souladu s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jenž nabyla účinnosti k datu 1.2.2016, si dovolujeme informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů. Orgánem příslušným k projednávání sporu je České obchodní inspekce. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mailová adresa: adr@coi.cz, webové stránky: adr.coi.cz.
 3. Reklamační řád nabývá na účinnosti dnem 1. července 2018
 

Naše ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění
Šipka