Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
cz en
Facebook Menu

Podmínky čištění a reklamační řád

Vážení zákazníci, zdvořile Vás žádáme o pozorné pročtení podmínek čištění oděvů. Každý rok čelí čistírna oděvů Daja stále větším výzvám ve svém oboru. Práce se stává složitější díky stále novým tkaninám a kombinacím. To představuje řadu problémů v péči o oděvy i textil. Aby si čistírna oděvů Daja udržela tempo, aktivně řeší neustále nové výzvy k zachování dokonalosti oděvu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti D-Eco Friendly Company s.r.o., se sídlem Radlická 2343/48, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 08 08 52 18, DIČ: 08 08 52 18 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312767, provozující obchodní značku Čistírna oděvů Daja („Zhotovitel“) stanovují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, který si objednal provedení Služby nabízené Zhotovitelem („Objednatel“), a to zejména prostřednictvím poboček a Internetových stránek Zhotovitele („Smlouva“).
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek lze sjednat pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 3. Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést řádně a včas jím poskytované služby, a to zejména údržbu a úpravu věci, které si Objednatel přeje provést. Za údržbu věci se považuje chemické nebo mokré čištění věci. Za úpravu věci se považuje provedení úpravy věci v rozsahu vyplývajícího z objednávky, nejčastěji opravy a úpravy oděvů. Zhotovitel od Objednatele na sjednaném místě a ve sjednaný čas, po následném provedení údržby a úpravy a předání hotové Zakázky na sjednaném místě a ve sjednaný čas zpět Objednateli („Zakázku“) a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele provedenou Zakázku převzít a zaplatit za provedení Zakázky Zhotoviteli Cenu stanovenou v souladu s odstavce IV. těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému a včasnému plnění závazků vyplývající ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
 4. Položkami pro údržbu věci ve smyslu předmětu díla dle Smlouvy mohou být pouze takové položky, které Zhotovitel výslovně nabízí na pobočkách a Internetových stránkách a u nichž je v Ceníku uvedena cena za údržbu. Jakékoli jiné položky, než jsou uvedeny v předchozím textu („Nestandardní položky“), mohou být položkami pouze na základě dohody Smluvních stran.
 5. Poskytovatel provozuje Službu na pobočkách pouze na území hlavního města Prahy a Hradce Králové. Internetové stránky jsou kompatibilní zejména s následujícími prohlížeči: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox a Opera.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Objednatele provedené na pobočce nebo na Internetových stránkách má Objednatel přístup do svého uživatelského rozhraní v rámci Internetových stránek („Uživatelský účet“). Prostřednictvím Uživatelského účtu může Objednatel zejména provést Objednávku Služby Zhotovitele, komunikovat se Zhotovitelem, případně provádět další úkony, které Internetové stránky umožňují.
 2. Při registraci je Objednatel povinen správně a pravdivě uvést následující údaje. U fyzické osoby jméno a příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo. U právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, firmu/název/jméno a příjmení, adresu sídla, IČO, emailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby. Dále si Objednatel zvolí heslo pro přístup k Uživatelskému účtu, které je povinen v rámci registrace opětovně potvrdit.
 3. Po dokončení registrace Objednatel obdrží na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace potvrzení se všemi zadanými údaji. Pro úspěšné přihlášení se k Uživatelskému účtu je Objednatel povinen zadat v příslušném poli Internetových stránek svou emailovou adresu a heslo, které si zvolil v rámci registrace.
 4. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho Uživatelskému účtu. Objednatel není oprávněn umožnit užívání svého Uživatelského účtu 3. osobě.
 5. Zhotovitel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Objednatel, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, že Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
 6. Objednatel bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zhotovitele či třetích osob.

III. UZAVÍRÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

 1. Objednatel může u Zhotovitele učinit Objednávku na provedení Služby Online zejména tak, že řádně vyplní a odešle objednávkový formulář dostupný prostřednictvím E-shopu. Objednatel je povinen v Objednávce správně a pravdivě uvést veškeré povinně vyžadované údaje, zejména:
  • (I) jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo;
  • (II) označení druhu a počet položek věcí, které si přeje vyčistit;
  • (III) specifikaci znečištění jednotlivých položek věcí vybráním příslušného druhu „skvrny“ z nabídky E-shopu;
  • (IV) datum, čas a adresu místa vyzvednutí Věci k vyčištění od Objednatele s uvedením názvu ulice a čísla popisného, orientačního či evidenčního;
  • (V) datum, čas a adresu místa doručení vyčištěných věcí zpět Objednateli s uvedením názvu ulice a čísla popisného, orientačního či evidenčního;
  • (VI) Přeje-li si Objednatel, aby Poskytovatel určitou položku Oblečení, u které je to jinak obvyklé, po vyčištění nežehlil, je povinen v rámci Objednávky uvést v komentáři pokyn „nežehlit“.
  a zvolit některý z nabízených způsobů platby. Je-li Objednatel v rámci E-shopu přihlášen ke svému Uživatelskému účtu, budou údaje podle bodu (i) toho odstavce v Objednávce vyplněny automaticky a Objednatel nemusí tyto údaje vyplňovat. Objednatel má možnost automaticky vyplněné údaje změnit.
 2. Způsob platby Online je možná pouze platební kartou předem, na pobočkách v hotovosti nebo platební kartou.
 3. Má-li Objednatel zájem o vyčištění Nestandardní položky, je možné Objednávku učinit prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Zhotovitele.
 4. Objednávka je závazným návrhem Objednatele na uzavření Smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku. Návrh provést Službu učiněný Zhotovitelem reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží (včetně Internetových stránek Zhotovitele) není sám o sobě nabídkou, nýbrž se považuje za výzvu k podávání Objednávek. Veškeré fotografie zobrazené na Internetových stránkách Zhotovitele jsou pouze ilustrační a nejsou předlohou či vzorkem stanovujícím jakost či provedení Služby.
 5. Před odesláním Objednávky prostřednictvím E-shopu Zhotovitele má Objednatel možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil a volby, které v rámci vytváření Objednávky provedl. Objednávku odešle Objednatel Zhotoviteli prostřednictvím E-shopu kliknutím na tlačítko „[Závazně objednat]“. Zhotovitel neprodleně po doručení Objednávky toto doručení Objednateli potvrdí, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce.
 6. Odesláním Objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem těchto Obchodních podmínek a Podmínkami čištění, žádné z jejich ustanovení nepovažuje za překvapivé a výslovně se všemi ustanoveními těchto Obchodních podmínek a Podmínkami čištění souhlasí. Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy či jejím plněním (např. náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. Smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem je uzavřena okamžikem vytištění daňového dokladu na pobočkách, nebo Online kdy Objednateli přijde přijetí (akceptace) Objednávky od Zhotovitele. Mlčení nebo nečinnost Zhotovitele nejsou samy o sobě přijetím (akceptací) Objednávky.
 8. Smlouvu lze uzavřít zejména v českém jazyce a dále v jazycích, jejichž použití umožňuje E-shop.
 9. Objednatel výslovně souhlasí ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku, že Zhotoviteli začne s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy ve Lhůtě k odstoupení od Smlouvy.
 10. Není-li v těchto Obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, lze Smlouvu uzavřenou písemně měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran anebo ústní dohodou Smluvních stran prostřednictvím jednotlivé pobočky, kde se Zakázka čistí. Písemnou formou se rozumí i výměna emailových či jiných elektronických zpráv (včetně editace Objednávky v rámci E-shopu). Objednatel souhlasí s tím, že telefonické hovory mezi Zhotovitelem a Objednatelem mohou být za účelem zkvalitnění služeb Zhotovitele nahrávány. Za návrh na změnu Smlouvy ze strany Objednatele se považuje i editace již potvrzené Objednávky Objednatelem prostřednictvím E-shopu.
 11. Objednatel je oprávněn učinit vůči Zhotoviteli návrh na změnu Smlouvy v otázce (I) druhu či počtu položek věcí k vyčištění a/nebo (II) termínu či místa vyzvednutí věcí k vyčištění nejpozději 2 hodiny před sjednaným termínem vyzvednutí věcí k vyčištění.
 12. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Zhotovitele obtížnější, zejména v případě zvýšení nákladů Zhotovitele na plnění, má Zhotovitel právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě, pokud (I) Zhotovitel změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a (II) ke změně došlo až po uzavření Smlouvy, anebo se Zhotoviteli stala známou až po uzavření Smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn odložit na přiměřenou dobu plnění. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době na změně Smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.

IV. CENA SLUŽBY

 1. Není-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, určí se cena Služby („Cena“) dle Ceníku Zhotovitele platného k okamžiku odesláním Objednávky Zhotoviteli.
 2. Zhotovitel má právo kdykoli vydat nový Ceník se změněným obsahem. Zhotovitel v Ceníku vždy uvede datum počátku platnosti Ceníku a umístí jej a zpřístupní Objednateli na svých Internetových stránkách. Platností nového Ceníku zaniká platnost Ceníku předcházejícího.
 3. V případě, kdy z důvodů spočívajících převážně na straně Objednatele dojde ke zmaření (I) vyzvednutí věcí k vyčištění od Objednatele anebo (II) doručení vyčištěných věcí zpět Objednateli, a to zejména proto, že se Objednatel nedostaví ve sjednaný čas na místo určené dle Smlouvy a nezajistí splnění této své povinnosti prostřednictvím třetí osoby, případně jinak neposkytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k vyzvednutí věcí od Objednatele nebo k doručení vyčištěných věcí zpět Objednateli, je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat jako součást celkové Ceny manipulační poplatek ve výši 250,- Kč („Poplatek za marný dojezd“).
 4. Celková Cena se skládá zejména ze součtu dílčích cen za vyčištění jednotlivých položek věcí dle Ceníku a Nákladů na dopravu a Poplatku za marný dojezd, jsou-li v souladu s těmito Obchodními podmínkami účtovány. Přesáhne-li součet dílčích cen za vyčištění jednotlivých položek věcí dle Ceníku v jednotlivém případě 1500,- Kč (včetně DPH), nejsou Náklady na dopravu ve vzdálenosti 5 km od pobočky součástí Ceny a Objednatel není povinen je Zhotoviteli hradit. Tím není dotčena případná povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli Poplatek za marný dojezd.
 5. Dojde-li v důsledku změny Smlouvy či z jiného důvodu dle těchto Obchodních podmínek k tomu, že Služba bude poskytnuta v jiném rozsahu, než bylo původně ve Smlouvě sjednáno („Změna plnění“), aniž by přitom byla dohodnuta konkrétní změna Ceny, určí se nová Cena na základě Ceníku platného k okamžiku účinnosti Změny plnění. Byla-li v okamžiku účinnosti Změny plnění původně sjednaná Cena Objednatelem již uhrazena, bude případný Přeplatek či Nedoplatek mezi Smluvními stranami vypořádán on-line platbou před doručení vyčištěného věcí zpět Objednateli, případně jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.
 6. Dohodnou-li se Smluvní strany, že součástí Služby budou činnosti Zhotovitele neuvedené v Ceníku, zejména, že mezi položkami věcí budou Nestandardní položky, určí se Cena dohodou Smluvních stran.
 7. Případnou slevu z Ceny poskytnutou Zhotovitelem Objednateli („Sleva“) je Objednatel oprávněn uplatnit tak, že před odesláním Objednávky zadá do příslušného pole E-shopu jedinečný slevový kód, který obdržel od Zhotovitele („Slevový kód“), a klikne na pole „Aktivovat“. Neklikne-li Objednatel po vložení Slevového kódu na pole „Aktivovat“, nebude Sleva v rámci Objednávky započítána. Jakákoliv Sleva, na kterou Objednateli neplyne nárok ze zákona, se Objednateli poskytuje vždy pod podmínkou, že Cena bude Objednatelem zaplacena řádně a včas. Pokud Objednatel tuto podmínku nesplní, je po něm Zhotovitel oprávněn požadovat dodatečné zaplacení peněžité částky odpovídající poskytnuté Slevě. Jednotlivé Slevy nelze vzájemně kombinovat. Objednatel má možnost dále čerpat slevu formou členských bodů, které získal na členskou kartu za předešlé objednávky. Informaci o požadavku čerpání bodů uveden to poznámky Objednávky. Zhotovitel odečte Objednateli plný počet nasbíraných bodů z účtu Objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Služby Cenu určenou v souladu s hlavou 4. těchto Obchodních podmínek, a to bezhotovostní platbou na E-shopu prostřednictvím Platební brány
 2. Při bezhotovostní platbě je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu prostřednictvím platební brány přístupné v rámci E-shopu („Platební brána“), a to nejpozději do okamžiku doručení vyčištěných věcí Objednateli („Bezhotovostní platba“). Při Bezhotovostní platbě je zaplaceno v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Zhotovitele. Objednatel bere na vědomí, že Platební brána je provozována třetí stranou, a to společností ČSOB a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, DIČ CZ69900761, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 („Provozovatel platební brány“). Před provedením Bezhotovostní platby je Objednatel povinen se seznámit s podmínkami použití Platební brány vydanými Provozovatelem platební brány a dostupnými na internetové adrese www.CSOB.cz.
 3. Dostane-li se Objednatel do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn přerušit plnění svých povinností ze všech Smluv uzavřených s Objednatelem, a to až do skončení prodlení Objednatele.
 4. Platby provedené Objednatelem na účet Zhotovitele před provedením Služby ani věci předané Zhotoviteli k vyčištění nejsou závdavkem, jehož zřeknutí by opravňovalo Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
 5. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku proti pohledávce Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z provedení Služby na základě neplatné, nebo zrušené Smlouvy.

VI. VYZVEDNUTÍ VĚCÍ K VYČIŠTĚNÍ

 1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli věci k vyčištění dle Smlouvy v místě a čase sjednaném ve Smlouvě, a to buďto sám, anebo prostřednictvím třetí osoby určené Objednatelem. Věci je vhodné předat Zhotoviteli v tašce nebo v pytli. Věci je za Zhotovitele oprávněn převzít pověřený poslíček. Objednatel anebo třetí osoba určená Objednatelem jsou povinni k výzvě poslíčka předání věcí k vyčištění poslíčkovi, který vyzvednutí zásilky potvrdí on-line. Poslíček nezodpovídá za počet věcí v zakázce.
 2. Objednatel je povinen z věcí před předáním Zhotoviteli odstranit části a doplňky, které s ním nejsou pevně spojeny (např. ozdoby, spony, odnímatelné odznaky, háčky) a které by mohly při čištění poškodit ostatní věci ve vlastnictví Zhotovitele anebo třetí osoby, a dále vyprázdnit veškeré kapsy a úložné prostory věcí. Zhotovitel neodpovídá za poškození, ztrátu či zničení věcí, které Objednatel v rozporu s tímto ustanovením z věcí neodstranil.
 3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, zda věci, které převzal od Objednatele, odpovídají položkám věcí dle Smlouvy, až po jejich doručení do provozovny Zhotovitele. V případě zjištěného nesouladu je Zhotovitel povinen zkontaktovat Objednatele a navrhnout mu takovou změnu Smlouvy, kterou bude tento nesoulad odstraněn. Nedohodnou-li se Smluvní strany na změně Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy podle přechozí věty, je povinen vyčistit pouze ty převzaté věci, které odpovídají původně sjednaným položkám věcí dle Smlouvy.
 4. Dojde-li ke zmaření vyzvednutí věcí od Objednatele, zkontaktuje Zhotovitel Objednatele a nabídne mu nový termín vyzvednutí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na novém termínu vyzvednutí věcí k vyčištění, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII. ČIŠTĚNÍ VĚCÍ

 1. V rámci Služby se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele s odbornou péčí a v obvyklé kvalitě údržbu věcí spočívající zejména v odstranění skvrn a jiného znečištění čištěním, praním či jiným vhodným způsobem. Je-li to u jednotlivých položek věcí obvyklé, je součástí Služby i žehlení. To neplatí, uvede-li Objednatel v Objednávce, že si určitou položku věcí přeje nežehlit.
 2. Zhotovitel je povinen vyčistit jednotlivé položky věcí v souladu s pokyny Objednatele a pokyny výrobce věcí ohledně materiálového složení a správné údržby, které jsou s věcmi pevně spojeny v podobě štítků se standardními grafickými Symboly údržby.
 3. Chybí-li na určité položce věcí Symboly údržby, nebo položka nemá být dle pokynů výrobce vůbec čištěna, případně je dle posouzení Zhotovitele k čištění jinak nevhodná, zejména je zde riziko poškození položky či jiných věcí v důsledku čištění („Riziková položka“), je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat Objednatele, upozornit jej na existenci Rizikové položky a vyžádat si od něj souhlas s čištěním, zda Rizikovou položku přesto čistit, případně jakým způsobem. Zhotovitel je oprávněn stanovit Objednateli k udělení pokynu přiměřenou lhůtu. Poté co Zhotovitel pokyn obdrží, je povinen Objednatele upozornit na případnou nevhodnost daného pokynu. Trvá-li Objednatel na vyčištění Rizikové položky navzdory upozornění Zhotovitele o nevhodnosti pokynu, je Zhotovitel oprávněn požadovat, aby mu Objednatel potvrdil Podmínky o údržbě věci a to písemně (např. emailem). Zhotovitel je oprávněn přiměřeně prodloužit sjednaný termín doručení vyčištěných věcí zpět Objednateli o dobu, kdy čekal na příslušný pokyn Objednatele, nejvýše však o dobu odpovídající svou délkou lhůtě stanovené Objednateli k udělení pokynu.
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout vyčištění určité položky věcí v případě, že:
  1. jde o Rizikovou položku a Objednatel včas neudělil Zhotoviteli pokyn ohledně dalšího postupu, ačkoli k tomu byl Zhotovitel vyzván; nebo
  2. jde o Rizikovou položku a pokyn Objednatele ohledně dalšího postupu je dle posouzení Zhotovitele k provedení Služby zjevně nevhodný; nebo
  3. jde o položku věci vyžadující zvláštní péči či technologický postup čištění, které Zhotovitel nenabízí, anebo by si její čištění vyžádalo mimořádné náklady ze strany Zhotovitele; nebo
  4. ve vyčištění položky věcí Objednatele brání mimořádné okolnosti na straně Zhotovitele, které nelze v době uzavírání Smlouvy předvídat a nejsou Zhotovitelem zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, epidemie, pandemie, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek.
 5. Využití práva Zhotovitele podle článku VII.4 těchto Obchodních podmínek se považuje za Změnu plnění a Zhotovitel je o něm povinen Objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Změna plnění je v takovém případě účinná okamžikem, kdy byl Objednatel o využití práva Zhotovitele odmítnout vyčištění určité položky věci informován.
 6. Objednatel bere na vědomí, že i přes vynaložení odborné péče a použití moderních technologických postupů a zařízení se může stát, že některé skvrny či znečištění nebude možné z věcí stoprocentně odstranit.

VIII. DORUČENÍ VYČIŠTĚNÉHO OBLEČENÍ OBJEDNATELI

 1. Zhotovitel se zavazuje předat vyčištěné věci zpět Objednateli v čase a místě sjednaném ve Smlouvě, a to prostřednictvím k tomu pověřeného poslíčka. Objednatel je povinen vyčištěné věci od poslíčka v místě a čase dle Smlouvy převzít, a to buďto sám, anebo prostřednictvím třetí osoby určené Objednatelem. Převzetí vyčištěných věcí jsou Objednatel anebo třetí osoba určená Objednatelem povinni poslíčkovi písemně potvrdit.
 2. Okamžikem převzetí věcí Objednatelem se považuje Služba za dokončenou. Služba se považuje za dokončenou i v případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost nutnou k převzetí vyčištěných věcí.
 3. Před doručením vyčištěných věcí Objednateli zavěsí a zabalí Zhotovitel věci do vhodného obalu. Náklady na ramínka a obaly a náklady na balení jsou účtovány samostatně podle ceníku Služby.
 4. Dojde-li ke zmaření doručení vyčištěných věcí zpět Objednateli, uschová Zhotovitel věci ve své provozovně, kde byla zakázka čištěna („Úschovna“) a kontaktuje Objednatele za účelem sjednání náhradního termínu doručení. Nedohodnou-li se Smluvní strany na náhradním termínu doručení, případně, dojde-li ke zmaření doručení vyčištěných věcí i v náhradním termínu, je Objednatel povinen si bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Zhotovitelem vyzván, vyzvednout vyčištěné věci z Úschovny. Náklady spojené s vyzvednutím vyčištěných věcí z Úschovny nese Objednatel sám.
 5. Nevyzvedne-li si Objednatel věci z Úschovny ani do 6 měsíců ode dne, co k tomu byl Zhotovitelem vyzván, je Zhotovitel oprávněn nevyzvednuté věci na účet Objednatele vhodným způsobem prodat. Proti výtěžku z prodeje věcí je Zhotovitel oprávněn si započíst své splatné pohledávky vůči Objednateli vyplývající ze Smlouvy včetně nákladů účelně vynaložených na skladné věcí.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Zhotovitel odpovídá Objednateli, že provedená Služba nemá vady. Zjevnou vadu Služby je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při náležité pozornosti zjistit. Skryté vady Služby je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 2 let ode dne převzetí vyčištěných věcí od Zhotovitele.
 2. V případě Odstranitelné vady Služby má Objednatel právo po Zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění vady (zejména opakovaným vyčištěním příslušné položky věci), anebo přiměřenou slevu z Ceny. V případě Neodstranitelné vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.
 3. Objednatel nemá práva z vadného plnění ohledně vady či poškození, které měly věci již před předáním Zhotoviteli, případně které vznikly až po provedení Služby jinak než v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele. Objednatel dále nemá práva z vadného plnění ohledně vady Služby, která vznikla v důsledku toho, že Objednatel trval na vyčištění Rizikové položky, ačkoli byl na nevhodnost takového postupu Zhotovitelem předem upozorněn v souladu s článkem VII.3 těchto Obchodních podmínek.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy („Lhůta k odstoupení“). Provede-li však Zhotovitel Službu před uplynutím Lhůty k odstoupení, je Objednatel v souladu s § 1837 písm. a) Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze do té doby, než je Služba Zhotovitelem provedena.
 2. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, je v souladu s § 1834 Občanského zákoníku povinen uhradit Zhotoviteli poměrnou část sjednané Ceny za plnění poskytnuté Zhotovitelem do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, je povinen nést náklady spojené s navrácením věcí zpět Objednateli.
 3. Objednatel může uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy tak, že Zhotoviteli doručí své jednostranné právní jednání, z něhož bude patrná vůle Objednatele odstoupit od Smlouvy. V odstoupení uvede Objednatel i důvod odstoupení, nejedná-li se o případ, kdy je Objednatel v souladu se zákonem oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu. Odstupuje-li Objednatel od Smlouvy podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, může k odstoupení využít též vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy je možné Zhotoviteli doručit zejména v tištěné podobě na adresu sídla Zhotovitele anebo v elektronické podobě na emailovou adresu info@cistirna-odevu-daja.cz. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovalou, pokud Objednatel v jejím průběhu odešle Zhotoviteli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
 4. Vedle důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek a důvodů vyplývajících ze zákona, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  1. Objednatel trvá na vyčištění určité položky věcí, ačkoli byl na nevhodnost takového postupu Zhotovitelem předem upozorněn v souladu s článkem VII.3 těchto Obchodních podmínek; nebo
  2. v provedení Služby Zhotovitele brání mimořádné okolnosti na straně Zhotovitele, které nelze v době uzavírání Smlouvy předvídat a nejsou Zhotovitelem zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, stávka, epidemie, pandemie, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek; nebo
  3. se Objednatel dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona;
  4. je vůči Objednateli zahájeno insolvenční řízení; nebo
  5. Objednatel vstoupí do likvidace.
 5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.
 6. Je-li společně s poskytnutím Služby poskytnut Objednateli dárek, je darovací smlouva mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnutý dárek vrátit. Náklady spojené s vrácením dárku zpět Zhotoviteli nese Objednatel.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Objednatele – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 3. Je-li některé ustanovení Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek) neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Smlouvy.
 4. Objednatel přebírá podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
 5. Zhotovitel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Zhotovitel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kontaktní údaje Zhotovitele jsou uvedeny na Internetových stránkách Zhotovitele.
 8. Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek obsahuje vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný též na Internetových stránkách Zhotovitele.
 9. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2024.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Naše ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění
Šipka