Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
cz en
Facebook Menu

Podmínky užívání webu

Použití webových stránek a přístup

Čistírna oděvů Daja opravňuje k používání svých webových stránek pouze k vašim osobním, nekomerčním účelům. Použití webových stránek Čistírny oděvů Daja k jakémukoliv veřejnému nebo obchodnímu účelu je striktně zakázáno bez písemného souhlasu. Pokud kopírujete jakékoliv materiály, musíte na všech kopiích ponechat uvedení všech autorských práv a dalších vlastnických upozornění uvedených v původních materiálech. Materiály nesmíte upravovat, veřejně zobrazovat, veřejně uvádět nebo distribuovat. Webové stránky Čistírna oděvů Daja jsou chráněny dle mezinárodních autorských práv. Jakékoliv neautorizované použití webových stránek Čistírna oděvů Daja může porušit autorská práva, obchodní známku a další práva.

Logo Čistírny oděvů Daja si můžete po svolení stáhnout a zobrazit na svých stránkách, pokud je používáno správně a ne zavádějícím způsobem. Čistírna oděvů Daja si vyhrazuje právo zrušit povolení podle vlastního uvážení. Logo Čistírny oděvů Daja se nesmí nijak upravovat a musí být zachováno jeho proporce.

Vaše webové stránky nesmí budit dojem, že jste Čistírna oděvů Daja. Nesmíte používat žádné ochranné známky Čistírny oděvů Daja jako součást svého názvu firmy, obchodní firmy, nebo názvu domény. Vaše webové stránky musí poskytovat vaše kontaktní údaje, včetně celého obchodního jména nebo provozovatele a adresu. Zavádějící tvrzení (my, nás apod.) musejí být vynechány. S písemným souhlasem Čistírny oděvů Daja přesného textu a umístění, můžete používat ocenění, úspěchy, členství, oznámení apod.

Jste odpovědni za získání a udržování jakéhokoliv vybavení a služeb, které jsou potřeba pro přístup a používání webových stránek Čistírny oděvů Daja a za placení všech poplatků, které se k tomu vztahují. Pokud si kdekoliv na webových stránkách Čistírny oděvů Daja otevíráte účet nebo pokud kontaktujete Čistírnu oděvů Daja prostřednictvím webových stránek Čistírny oděvů Daja za účelem získání produktů nebo služeb, může o vás Čistírna oděvů Daja shromažďovat určité osobní informace. Použití takových informací ze strany Čistírny oděvů Daja je řízeno ustanoveními Ochrana osobních údajů k této stránce.

Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace (a po celou dobu používání účtů k webovým stránkám Čistírny oděvů Daja, budete tyto informace aktualizovat, aby zůstaly pravdivé, přesné, aktuální a kompletní). Jste odpovědní za to, že vaše heslo k webovým stránkám Čistírny oděvů Daja zůstane tajné a pouze vy jste odpovědni za všechny činnosti, které pod tímto heslem nastanou. Souhlasíte s tím, že Čistírně oděvů Daja okamžitě oznámíte jakékoliv neautorizované použití vašeho hesla nebo jakékoliv porušení bezpečnosti související s webovými stránkami Čistírny oděvů Daja. Čistírna oděvů Daja si vyhrazuje právo na změnu hesla pokud uzná za vhodné z důvodu bezpečnosti.

Zákazané použití

Souhlasíte s tím, že nebudete používat webové stránky Čistírny oděvů Daja takovým způsobem, abyste narušovali nebo zasahovali do webových stránek Čistírny oděvů Daja nebo serverů nebo sítí připojených k webovým stránkám Čistírny oděvů Daja. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv systémy získávání dat, roboty nebo podobné systémy pro shromažďování nebo extrakci v souvislosti s webovými stránkami Čistírny oděvů Daja; nebo zkoušet získat neautorizovaný přístup k jakékoliv části webových stránek Čistírny oděvů Daja nebo k jakýmkoliv jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k webovým stránkám Čistírny oděvů Daja, ať už prostřednictvím hackingu, získávání hesla nebo jiným způsobem.

Čistírna oděvů Daja může ukončit, přerušit nebo upravit vaší registraci nebo přístup k celým webovým stránkám Čistírny oděvů Daja, bez oznámení, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění používat webové stránky Čistírny oděvů Daja bude automaticky ukončeno a vy budete muset ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli včetně kopií.

Odmítnutí odpovědnosti

Webové stránky čistírny oděvů daja jsou poskytovány „jako takové“ a „se všemi chybami“ a celkové riziko související s kvalitou a výkonem webových stránek Čistírny oděvů Daja je na vás. Čistírna oděvů Daja neposkytuje žádnou záruku, že webové stránky Čistírny oděvů Daja splní vaše požadavky nebo že webové stránky Čistírny oděvů Daja nebudou přerušeny, budou fungovat načas, bezpečně nebo bez chyb nebo že vady na webových stránkách Čistírny oděvů Daja budou opraveny.

Čistírna oděvů Daja neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o výsledky, kterých lze dosáhnout při používání webových stránek Čistírny oděvů Daja nebo pokud jde o přesnost či spolehlivost jakýchkoliv informací získaných prostřednictvím webových stránek Čistírny oděvů Daja. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, získaná prostřednictvím webových stránek Čistírny oděvů Daja nebo od Čistírny oděvů Daja, jejích partnerů nebo jiných přidružených společností nebo od jejích dodavatelů (nebo od příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců nebo pracovníků jakýchkoliv subjektů), nevede k žádné záruce. Čistírna oděvů Daja neuzná žádné právní náhrady.

Úpravy a zrušení webových stránek

Čistírna oděvů Daja si vyhrazuje právo upravovat, pozastavit nebo zrušit webové stránky Čistírny oděvů Daja, kdykoliv bez předchozího oznámení. Čistírna oděvů Daja kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech a/nebo změny služeb nebo změny produktů a cen v nich popsaných. Materiály a služby nemusí být aktuální a společnost Čistírna oděvů Daja se nezavazuje, že bude materiály nebo služby aktualizovat.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na webové stránky třetích stran uvedené na webových stránkách Čistírny oděvů Daja jsou poskytnuty pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte webové stránky Čistírny oděvů Daja. Jestliže se rozhodnete navštívit kterékoliv z webových stránek třetích stran, na které odkazuje Čistírna oděvů Daja, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odkazy na stránky Čistírny oděvů Daja

Můžete vytvářet odkazy na tyto stránky z jiných webových stránek, musíte však dodržovat následující podmínky a postupovat dle všech příslušných zákonů.

Bez písemného povolení Čistírny oděvů Daja by jinak webová stránka, která odkazuje na tento webový server:

  • může odkazovat, ale nesmí zobrazovat jakékoliv materiály (včetně loga Čistírny oděvů Daja);
  • nesmí vytvářet prostředí prohlížeče či hraniční prostředí okolo jakýchkoliv materiálů;
  • nesmí vytvářet předpoklad, že Čistírna oděvů Daja schvaluje takovou webovou stránku nebo jakékoliv produkty, služby nebo obsah, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky;
  • nesmí nesprávně prezentovat svůj vztah ke společnosti Čistírny oděvů Daja;
  • nesmí prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o produktech a službách společnosti Čistírny oděvů Daja;
  • nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za odporný, urážlivý nebo kontroverzní a
  • musí mít obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Ochranné známky

Čistírna oděvů Daja a jakýkoliv jiný název produktu nebo služby nebo slogan či logo obsažené na webových stránkách Čistírny oděvů Daja jsou ochranné známky Čistírny oděvů a nesmí být kopírovány, imitovány nebo používány jako celek nebo po částech, bez předchozího písemného povolení Čistírny oděvů. Nesmíte používat jakékoliv metatagy nebo jiný „skrytý text“ využívající název, ochrannou známku nebo název produktu či služby Čistírny oděvů Daja bez předchozího písemného souhlasu Čistírny oděvů Daja.

Kromě toho pohled a pocit ze stránek (včetně všech záhlaví stránky, uživatelské grafiky, ikonek a skriptů), ochranná známka a/nebo prodejní vzhled Čistírny oděvů Daja a nesmí být kopírován, imitován nebo používán (celý nebo po částech) bez předchozího písemného povolení Čistírny oděvů Daja. Z referencí na jakékoliv produkty, služby, procesy nebo jiné informace dle obchodního jména, ochranné značky nebo jinak nevytváří ani z nich nevyplývá jakýkoliv souhlas, sponzoring nebo doporučení ze strany Čistírny oděvů Daja k nim.

Podmínky používání a právní omezení

UPOZORNĚNÍ: Než začnete používat tyto webové stránky, pečlivě si přečtěte podmínky používání. Používání stránek znamená, že jste podmínky četli a souhlasíte s nimi. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, žádáme vás aby jste stránky nepoužívali. Tyto podmínky řídí používání stránek, jakéhokoliv obsahu (jako je text, data, informace, grafika nebo fotografie), která společnost Čistírna oděvů Daja dává k dispozici prostřednictvím stránek a jakýchkoliv služeb, které Čistírna oděvů Daja může poskytnout prostřednictvím stránek. Stránky, materiály a služby jsou společně uváděny v těchto podmínkách jako "webové stránky Čistírny oděvů Daja". Čtěte si prosím pravidelně tyto podmínky, protože se můžou kdykoliv změnit. Užíváním našich webových stránek po změně podmínek, souhlasíte s jejich změnami.

Tyto podmínky, společně s jakýmikoliv dalšími podmínkami, se kterými souhlasíte při používání určitých částí webových stránek Čistírna oděvů Daja, představují celkovou, výhradní a konečnou dohodu mezi vámi a Čistírnou oděvů Daja s ohledem na předmět dané záležitosti, nahrazují jakékoliv předchozí dohody nebo ujednání mezi vámi a Čistírnou oděvů Daja s ohledem na takovou záležitost. Strany Čistírny oděvů Daja jsou příjemci z řad třetích stran s ohledem na ustanovení v těchto podmínkách, na které je zde odkazováno. Tyto podmínky a vztah mezi vámi a Čistírnou oděvů Daja řídí zákony České republiky. Všechna soudní řízení vzniklá z nebo související s těmito podmínkami nebo vašeho použití webových stránek Čistírny oděvů Daja budou vedena u Českého soudu. Neprovádění nebo nevymáhání jakéhokoliv práva nebo ustanovení těchto podmínek ze strany Čistírny oděvů Daja nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení.

Naše webové stránky jsou vlastnictvím a provozovány firmou D-Eco Friendly Company s.r.o., sídlo Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se našich webových stránek, prosím kontaktujte nás mailem: info@cistirna-odevu-daja.cz.

 

Naše ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění
Šipka