Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
cz en
Facebook Menu

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti D-Eco Friendly Company s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti D-Eco Friendly Company s.r.o. jsou obecně platným dokumentem vytvořeným v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR"), který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektů údajů").

Tyto zásady jsou určeny pro návštěvníky webových stránek společnosti D-Eco Friendly Company s.r.o. a poboček společnosti, zásady týkající se zaměstnanců společnosti, uchazečů o zaměstnání u společnosti a externích spolupracovníků jsou obsaženy v samostatných zásadách zpracování osobních údajů.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci D-Eco Friendly Company s.r.o.

Informace o správci osobních údajů:

Společnost D-Eco Friendly Company s.r.o., se sídlem Radlická 2343/48, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 08 08 52 18 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312767 (dále jen „D-Eco FF")

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

e-mail: gdpr@cistirna-odevu-daja.cz

Účely zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti D-Eco FF a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Tyto osobní údaje rozdělujeme do dvou skupin, a to na osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterým potřebujeme Váš souhlas:

 • marketingové činnosti – tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou v našich pobočkách, s vytvořením objednávky z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru nebo po zaslání požadavku na ukončení odběru na gdpr@cistirna-odevu-daja.cz
 • administrace členství zákazníka

Při zpracování údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám k dispozici v textu dokumentu, kterým nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný. V případě, kdy se však rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek či nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb.

Zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv (výdej zakázky, reklamace)
 • splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah takových osobních údajů je pak omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • plnění povinností prováděných ve veřejném zájmu.

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné Vám poskytnout příslušnou službu či produkt, popř. jiné plnění, pro které osobní údaje, potřebujeme.

Oprávněné zájmy společnosti D-Eco FF pro zpracování Vašich osobních údajů

Při zpracování osobních údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících základů:

 • plnění zákonem stanovené povinnosti (zejména občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu)
 • plnění ze smlouvy (využití Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenu, pokud např. využíváte naše služby k provedení on-line objednávky, Vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a dokončit objednávku v rámci plnění smlouvy s Vámi)
 • oprávněné zájmy (v některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak D-Eco FF tak případně třetích stran, takové zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen, existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme)
 • Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom Vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktů a služeb nebo vyřešili Vaše požadavky, přání, stížnosti a reklamace apod.
 • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží ke komunikaci s Vámi,
 • analýzy Vašich profilových údajů a údajů o produktech a službách za účelem nastavení vhodných parametrů pro poskytované produkty a služby,
 • prevence a odhalování podvodného jednání,
 • zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osoby a majetku,
 • testování změn software,
 • výzkumu a vývoje produktů/služeb.

Kategorie osobních údajů, které D-Eco FF zpracovává

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, v případě ztráty dokladu k zakázce – číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), u fyzické osoby podnikající pak identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Jedná se o všechny osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme jako našeho zákazníka. Datum narození pak za účelem poskytnutí benefitu v den Vašich narozenin.
 • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat, a to zejména za účelem zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od Vás, v případě, že nemáte dokončenou registraci k členství, pošleme Vám e-mail s připomenutím, že máte tuto nedokončenou registraci. Pokud využijete naše služby a budete s tím souhlasit, je možné, že Vám zašleme na Vámi sdělené kontaktní údaje dotazník nebo Vás požádáme o ohodnocení Vaší zkušenosti s D-Eco FF. Taktéž Vás můžeme kontaktovat za účelem upozornění týkající se bezpečnosti, za účelem průzkumu trhu, pokud s tím udělíte souhlas a ohledně zlepšování našich služeb, pro testovací účely, k řešení problémů a zlepšování funkčnosti a kvality našich on-line služeb za účelem optimalizace online platformy a její přizpůsobení Vaším potřebám.
 • Údaje o využívání služeb – údaje o tom, které služby jste si u D-Eco FF sjednali a jak je využíváte (např. datum poskytnutí služby, částku za služby apod.), dále pak automatické informace při užití webových stránek www.cistirna-odevu-daja.cz jako např. Vaše IP adresa, typ prohlížeče a operačního systému nebo data a času, kdy jste vstoupili na webové stránky D-Eco FF, můžeme také shromažďovat údaje o klinutích a o stránkách, které se Vám zobrazily a v případě, že využíváte mobilní zařízení, pak také údaje, které identifikují toto zařízení, údaje týkající se typu zařízení, jeho nastavení a charakteristik, informace o poloze, selhání aplikace a jiných systémových aktivitách

Osobní údaje, které jste poskytli jménem jiné osoby

Pokud vkládáte osobní údaje jménem jiné osoby, zaručujete nám, že jste touto osobou zmocněni vložit její osobní údaje do našeho systému (na webových stránkách www.cistirna-odevu-daja.cz) a že tyto informace jsou přesné a správné. Pokud nám v důsledku nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení z Vaší strany vznikne jakákoli ztráta či újma, jsme oprávněni požadovat od Vás její náhradu.

Informace z ostatních zdrojů

Vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciální nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, k uzavření nebo plnění smlouvy či smluvní povinnosti s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami. Také využíváme poskytovatelů služeb třetích stran ke zpracování plateb.

Věková omezení

Společnost D-Eco FF záměrně neshromažďuje osobně identifikovatelné údaje z našich webových stránek od žádných osob, o niž je nám známo, že nedosáhly věku 18 let. Společnost D-Eco FF může shromažďovat informace od osob, jež nedosáhly věku 18 let, v rámci procesu registrace těchto osob k členství, avšak vždy se svolením rodiče nebo opatrovníka takové osoby.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci D-Eco FF. Pokud je zpracování osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech D-Eco FF, které jsou uvedeny výše, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány externími dodavateli D-Eco FF. Subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytnuty, jsou smluvně zavázáni D-Eco FF, na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Subjekty, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje jsou zejména externí dodavatelé služeb za účelem plnění smlouvy či zákonných povinností, marketingovým agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů D-Eco FF, poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a případně realizace zahraničního platebního styku, poskytovatelům poštovních, dopravních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací, inkasním agenturám a advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek ze smluv či řešení Vašeho nároku z titulu odpovědnosti za vady či náhradu škody, pojišťovnám za účelem nahlášení pojistné události a řešení pojistného případu, případně exekutorům za účelem uplatnění souvisejících nároků z pohledávek.

Osobní údaje zpřístupňujeme také pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

Spolupracujeme s obchodními partnery také mimo EU. Někteří z těchto obchodních partnerů distribuují nebo propagují naše služby nebo pomáhají našim dalším obchodním partnerům distribuovat a propagovat jejich vlastní služby související s čištěním oděvů. Může to znamenat, že jejich služby jsou integrovány do naší webové stránky/aplikací, a mají povoleno Vám ukazovat personalizovanou reklamu. V takovém případě však k předávání osobních údajů dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů.

Zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Využíváme bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s osobními údaji pracuje.

Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy v D-Eco FF

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 2 roky po zániku smluvního vztahu, vyjma údajů, které jsme povinni uchovávat s ohledem na plnění zákonných a daňových povinností. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

Vaše osobní údaje poskytnuté nám v souvislosti s Vaším členstvím pak uchováváme po dobu trvání Vašeho členství, tj. do doby, než nám sdělíte, že již nadále nechcete být členem. V takovém případě dojde k ukončení členství a výmazu Vašich údajů ke dni obdržení Vaší žádosti o ukončení členství, vyjma údajů, jenž naše společnost vyžaduje pro plnění zákonem stanovených požadavků.

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu v souladu s platnou legislativou. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován a máte zájem na vymazání z této databáze, zašlete e-mail na: gdpr@cistirna-odevu-daja.cz

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás D-Eco Friendly Company s.r.o. zpracovává. Při zaslání e-mailové žádosti si vyhrazujeme právo na ověření Vaší totožnosti za účelem zaslání odpovědi.

Vždy máte právo na opravu osobních údajů. Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné nebo neaktuální, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Máte právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), pokud nejsou osobní údaje potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi D-Eco Friendly Company s.r.o. poskytnuty nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, a to v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, takové osobní údaje Vám pak budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to kdykoli po dobu zpracovávání osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na naše pobočky D-Eco FF či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s D-Eco FF využíváte.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce, o takovém prodloužení včetně důvodů, které nás vedly k tomuto prodloužení, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111.


Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete jej zaslat na e-mail: gdpr@cistirna-odevu-daja.cz 

Naše ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění
Šipka